matejovysesity.cz

DOPRAVA a PLATBA

Na stránkách matejovysesity.cz nabízíme sešity vlastní výroby pod značkou matějovy sešity. Cena zboží se vždy zobrazuje bez DPH, jelikož nejsme její plátci. 

Doprava

Náklady na dopravu jsou řešeny fixní částkou, ovšem při jejím významném překročení (například při nadměrné objednávce) si klademe nárok na případný kontakt kupce a dodatečné nastavení odpovídající ceny. Výchozí cena dopravy činí 49 Kč.

Platba

Platby přijímáme online kartou přes server PayPal. V případě zájmu se po osobní domluvě dá zaplatit i převodem na účet.

Více informací na Vaše otázky rádi zodpovíme na matejovysesity@gmail.com

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek. Reklamace se řídí tímto reklamačním řádem a platnými předpisy ČR.
Zboží lze reklamovat u prodejce. Kupující je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před nákupem zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí kupující s Reklamačním řádem.

Jako záruční list slouží nákupní doklad, který vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží.
Záruční lhůta trvá v souladu s § 620 občanského zákoníku 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Za den převzetí se považuje datum uvedené na nákupním dokladu. 

Kupujícímu je doporučeno zkontrolovat neporušenost zásilky v přítomnosti dopravce a případné poškození zásilky reklamovat přímo u dopravce. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je v rozporu s kupní smlouvou, např. je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu matejovysesity@gmail.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. 

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího na adrese matějovy sešity, U Propusti 290/1, 142 00 Praha 4. 
Reklamované zboží může kupující zaslat na adresu prostřednictvím dopravce. Zásilka s reklamovaným zbožím musí být viditelně označena nápisem “reklamace”. Součástí reklamované zásilky musí být i nákupní doklad nebo jeho kopie, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího.

Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo poškozeno:

 – nevhodným zacházením,

 – používáním zboží v podmínkách, které nejsou v souladu s povahou zboží,

 – nadměrným zatěžováním, 

 – přírodními živly nebo vyšší moci.

Reklamované zboží je přezkoumáno pouze na závadu, kterou kupující při reklamaci uvedl.

Prodávající odpovídá za skryté vady, které se objeví během záruční lhůty.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jde jen o rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projevil během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci, nebo pokud se neprokáže opak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a provádějící je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká -li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z věci nebo může od smlouvy odstoupit. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.  

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Matěj Štěpánek IČ 06520596 se sídlem U Propusti 290/1, 142 00, Praha 4, Lhotka (dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou

adresa: U Propusti 290/1, 142 00, Praha 4, Lhotka

email: matejovysesity@gmail.com  

telefon: +420 606 691 152

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

·         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje

·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby

·         podílející se na dodání zboží na základě smlouvy,

·         zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

·         zajišťující marketingové služby.

2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečením počítačových úložišť dat a šifrováním

3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Close Menu
×

Basket